Cilesia, Siguria, Ambienti

Cilesia, Siguria dhe Ambienti: nje pasuri e perbashket

Kujdesi ndaj cilesisë dhe sigurisë së produkteve dhe shërbimeve të ofruara ka përfaqësuar gjithmonë detyrimin prioritar dhe thelbësor të Kompanisë së Grupit Sol me synimin për të rritur kënaqësinë e konsumatorit dhe përmirësimin e vazhdueshëm me efikasitetin dhe sigurinë e aktiviteteve të brendshme.

Mbi këtë linjë Grupi SOL ka dhënë që në fillimet e viteve ’90 Normat e familjes ISO 9000, me pas i ndjekur nga më të fundit: ISO 14000 dhe ISO 13485 deri në transpozimin e Rregullores EMAS BE-së, programit më të fundit të aderimit vullnetar në një sistem të menaxhimit mjedisor.

SOL përkrah parimet e mbrojtura nga këto udhëzime dhe përdorimin e tyre si mjete për te arritur objektivat e tij të përmirësimit të cilësisë, rritjen e sigurisë dhe të mbrojtjes së mjedisit, duke i konsideruar për këtë qëllim, një pikë referimi të vlefshme dhe të përditësuar.

Grupi SOL beson se efikasiteti organizativ dhe veprues i një kompanie të angazhuar në arritjen e Menaxhimit të Cilësisë Totale, qe do te thote ne kërkim të vazhdueshëm për një qasje më të integruar në tre sistemet e menaxhimit të Cilësisë, Sigurisë dhe Mjedisit, dhe nuk duhet te jete vetem një
angazhim konstant dhe i vazhdueshem, por edhe mbi gjithcka te jete nje e drejte për të konsumatorin.

Në dinamiken e tregut të sotëm dhe në një shoqëri të orientuar në mënyrë të vendosur drejt logjikës se shërbimit "global" po bëhet gjithnjë e më konkrete mundësia për të mos qenë në gjendje te behet dallimi midis ofertave pak te qarta.

Zbatimi i sistemeve të menaxhimit dhe njohja, siç dëshmohet nga çertifikatat,i miratimit te suksesshëm te standardeve ndërkombëtare, paraqesin nje siguri te padyshimtë për ata që vendosin të mbështeten tek produktet e ndryshme dhe tek shërbimet e ofruara nga Grupi.
 
Qasja e integruar: cilësi, siguri dhe mjedisi...
 
Një qasje e integruar për të tre sistemet e Cilësisë, Sigurisë dhe Mjedisit lejon një menaxhim të biznesit më pak të kushtueshem dhe të shkëputur, duke minimizuar kontradiktat operacionale, si dhe dhe rrezikun e mbivendosjes se mundshme ndermjet funksioneve të ndryshme të kërkuara nga sistemet individuale. Grupi SOL miraton filozofinë e menaxhimit të integruar, duke rritur nivelin e përgjithshëm të performancës.
 
 
Cilesia

Sistemi i menaxhimit të cilësisë, të certifikuara nga ISO 9001, është i konsoliduar në vite brenda Grupit SOL. Zbatimi i Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë përfshin nje analizë te plotë dhe te strukturuar te çdo aktiviteti të biznesit dhe të çon në nje planifikim më të mirë dhe ne nje racionalizim të proceseve të ndryshme brenda organizatës.

Si rrjedhoje lejon:

Arritjen e niveleve më të larta të efikasitetit dhe efektivitetit;
kontrollin e kostove të brendshme të menaxhimit;
vëmendjen e vazhdueshme të nevojave të konsumatorit.


Në këtë mënyrë, SOL angazhohet konkretisht për nje përmirësim te vazhdueshëm të shërbimeve të tij dhe të produkteve për të arritur ne përmbushjen totale te nevojave dhe pritshmerive te klientit për shkak të kompetencave të saj, seriozitetit, vullnetit për të zgjidhur problemet dhe ofroje
zgjidhje konkrete.
 
Siguria
 
Sistemet e menaxhimit të Sigurisë janë tani jo vetëm një kërkesë e përcaktuar nga norma te veçanta, të tilla si psh. Direktiva Seveso për instalime në rastet e rrezikut ndaj aksidenteve, por edhe një angazhim i ndjerë nga i gjithë grupi për të garantuar sigurinë në vendin e punës dhe shëndetin e punëtorëve dhe për të siguruar një përmirësim në punën e tyre.

Çdo vit organizohen seminare informues për ata që janë te përfshirë në Sherbimin e Parandalimit dhe Mbrojtjes, figura te themeluara në mënyrë të qartë nga dekretit legjislativ nr. 81/2008.
 
Takimet trajtojne çështje te mëdha organizative dhe teknike të tilla si, ndër të tjera, një auditim të përgjithshëm të aktiviteteve gjatë vitit të fundit, me analizën e iniciativave më të rëndësishme për siguri, dhe teknikave te analizës së riskut dhe te parandalimit te aksidenteve.

Përveç kësaj, Grupi SOL ka kohë që ka nisur një fushate sensibilizuese për sigurinë në fabrikat e tij dhe zyrave me ndihmën e mjeteve të ndryshme të komunikimit të drejtpërdrejtë: "postera të sigurisë" dhe botimeve që kanë për qëllim trajnimin dhe informimin e stafit.
 
Ky veprim thekson edhe një herë rëndësinë e dhënë nga SOL filozofisë se Sigurisë që duhet të jetë angazhimi i përditshëm i të gjitheve
 
Ambienti

Shoqëria e shekullit njëzet ka tendencën të jetë gjithnjë e më shumë " një fshat global". Ky proces zhvillimi në treg i kërkon kompanive që të ushtrojnë ndikimin e tyre në të, për të miratuar politika të
qëndrueshme për zhvillim të orientuar në drejtim të mbrojtjes së mjedisit dhe pajtueshmërisë me standardet gjithnjë e më të rrepta të sigurisë.

"Grupi SOL që nga viti 1993 bën pjesë në programin vullnetar Përgjegjës Care Federchimica për Sigurinë, Shëndetin dhe Mjedisin.

Për këtë u shtua zbatimi i ISO 14000 dhe EMAS (Eko Menaxhim dhe Auditimit të Scheme), qëllimi i përbashkët i të cilit është për të arritur përmirësimin e vazhdueshëm në performancën mjedisore nga kompanitë.

Standardi Ndërkombëtar ISO 14001, i cili kërkon kontrollin e kompanisë dhe ndikimeve të rëndësishme mjedisore që lidhen me aktivitetet e saj, ka si parakusht përputhjen me legjislacionin në fuqi në lidhje me mbrojtjen e mjedisit, por nuk përcakton sasinë dhe nivelet e performancës mjedisore që duhet të
arrihen, në mënyrë që të lejojë aplikimin në fusha të ndryshme industriale.
 
Rregullorja CEE EMAS 761/2001, propozohet në mënyrë të veçantë si një mjet në dispozicion të industrisë për një rregullore të re dhe si një zhvillim i marrëdhënieve më transparente me publikun që shpesh nuk mund ose nuk arrin tek informacionet e duhura në mënyrë të plotë për mbrojtjen e mjedisit.

Grupi SOL si shumë i motivuar për të treguar ndjeshmërinë e tij për çështjet e mjedisit si një e tërë, është bashkuar me rregulloren EMAS dhe i bën publike angazhimet dhe politikat e tij përsa i përket kësaj cështje.

Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877