Burimet njerëzore
Stimuli eshte elementi kryesor qe na lejon ne te permirsojme profesionalizmin tone te cilin duhet ta gjejme brenda nesh:ne kuriozitetin tone, ne kembenguljen tone me te cilen i vihemi perpara sfidave te reja, me vullnetin per te mesuar e per t'u perballur me te rene, keshtu cdo njeri nga ne duhet te ndjehet i pergjegjshem per zhvillimin e tij profesional.

Ne Grupin tone nuk duhet te ekzistojne hapesira per mungesen e respektit, per intolerancen, qendrime jo te lejueshme, te papritura ngacmime apo diskriminim te asnje lloj forme apo menyre. Ky princip nuk duhet te jete ne asnje menyre per asnje arsye dhe duhet te aplikohet nga te gjithe nivelet dhe ne cdo
rrethane.
 
Ndermarrjet e Grupit SOL angazhohen te krijojne e te mbajne nje ambient pune nder te cilat karakteristikat personale nuk mund te lene vend per asnje lloj diskriminimi. Nga ana tjeter te gjithe punonjesit e cdo niveli, duhet te bashkpunojne qe te mbajne nje klime reciproke respekti e dinjiteti, nderi dhe reputacioni te cdo njeriu, ne mungese te se ciles nderrmarrja nderhyn qe te ndeshkoje sjelljet e pa denja te cdokujt. Ndermarrjet e Grupit SOL angazhohen qe te shpetojne ndihmojne integritetin psiko-fizik te bashkpuntoreve te saj.
 
Ndermarrjet e grupit SOL jane vazhdimisht te angazhuara ne respekt te normativave kombetare ne fuqi te vendeve ku ato veprojne, sipas konvencioneve te organizatave nderkombetare ku perfshihen zgjidhjet e ILO (International Labour Organization) dhe ONU (United Nations Organization).
 

Profilet e kerkuara
 
Zona biznesit
 
Per filialet tona ne territor kerkojme te rinj teknike – biznesi qe te merren me menaxhimin dhe ne zhvillimin e klienteles industriale ose ne nivel grupi si ne sektorin mjeksor ashtu edhe ne ate shkencor. Kerkohet disponibiliteti qe te jene te lire per tu spostuar mbi territor, te jene kurioz, me shpirt aktiv, me komunikim te mire me klientet dhe te diplomuar ne profil teknik. Eshte e mirepritur eksperienca paraprake ne role te ngjashme ne sektorin industrial apo ate te sherbimeve.
 
Zona marketing
 
Per ekipin tone te prodhimtarise manaxheriale kerkojme mbi te gjitha te sapo diplomuar apo me pak eksperience pune ne inxhinieri kimike, mekanike, elektrike, ambienti dhe bio mjekesore, njerez me mundesi te mira komunikimi, krijueshmeri, cilesi keto qe ndikojne ne diferencimin e klienteve.
 
 
Zona teknike - Sherbimet e stafit,prodhim dhe inxhinieria
 
Per te gjitha drejtorite teknike te ndermarrjeve kerkojme njerez te diplomuar ne kimi, inxhinjeri kimike, elektrike dhe mekanike shume te motivuar te interesuar te marrin persiper te gjitha problemet teknike per impiantet e prodhimit apo te klienteve tane. Per keto profile kerkojme persona qe te kene nje eksperience te tipit teknik ne brendesi te kontekstit industrial, nje perqasje te forte praktike te orientuar ne baze te objektivave, aftesi te permbushjes se burimeve te jashtme nese ka, i gatshem dhe bashkeveprues ne punen ne grup. Per disa nga keto kerkesa personave iu kerkohet gadishmeria per levizjet atehere kur te jete e nevojshme.
 
Punonjesit ne sherbimin teknik te klienteles
 
Nëse ju mendoni se problemet e konsumatorëve janë problemet tuaja, nëse ju keni një pasion për gjithçka që ekziston në fushën teknike, në qoftë se ju mendoni se jeni te afte të koordinoni dhe menaxhoni burimet e jashtme, për të bërë çdo ditë një punë të ndryshme në vende te ndryshme ku gjendet konsumatori dhe nese keni gadishmerine e fortë për të dëgjuar, kjo është puna që ne mund të ofrojme. Përveç këtyre karakteristikave, ne jemi duke kërkuar kandidatë për këtë figure profesionale i cili duhet të ketë një diplomë ose diplomë të përvojës teknike te mëparshme në role të ngjashme, një njohuri të mirë informatike dhe te jene të moshës mes 25 dhe 40 vjec
 
Zona e prodhimit
 
Për degët dhe fabrikat tona duam njerëz te fuqishëm te orientuar drejt procesit dhe te veprojne mjedise të ndjeshme ndaj çështjeve të Cilësisë, Mjedisit dhe Sigurisë. Modelet që ne kërkojnë më shumë në këtë fushë janë:

punonjesit qe mbushin bombula të cilët te kenë një përvojë të mëparshme qofte edhe të shkurtër në rolet vepruese, diplome ose liçence dhe gadishmeri ne turne;
punonjes te impianteve, punonjesit e turnit dhe përçuesve, për tu bashkuar në operacionet tona të mëdha. Kërkohet një doplome e trajnimit teknik, aftësi të fortë për të punuar në grup dhe në kontekste të ndjeshme dhe vecanerisht

Cilësi dhe Siguri
 
Për degët dhe fabrikat tona duam njerëz te fuqishëm te orientuar drejt procesit dhe te veprojne mjedise të ndjeshme ndaj çështjeve të Cilësisë, Mjedisit dhe Sigurisë. Modelet që ne kërkojnë më shumë në këtë fushë janë:

punonjesit qe mbushin bombula të cilët te kenë një përvojë të mëparshme qofte edhe të shkurtër në rolet vepruese, diplome ose liçence dhe gadishmeri ne turne;
punonjes te impianteve, punonjesit e turnit dhe përçuesve, për tu bashkuar në operacionet tona të mëdha. Kërkohet një doplome e trajnimit teknik, aftësi të fortë për të punuar në grup dhe në kontekste të ndjeshme dhe vecanerisht Cilësi dhe Siguri.
  
Sherbime te tjera te stafit
 
Për degët tona në territorin tone ne jemi shpesh në kërkim të personelit të zyres se shitjes, përgjegjës për logjistikën administrative dhe të njësive të ndryshme, me një diplomë në kontabilitet ose të ngjashme, të gatshem për të mbështetur punën e filialit dhe me punë te tjera ne zyra. Për të gjithë profilet e personelit (të kontabilitetit, administrimit, sekretarisë, cilësisë, sistemet e informacionit, burimet njerëzore, etj.) si ato në selinë ashtu edhe te territorit, duke kërkuar për njerëz me aftësi të shkëlqyera në punë ekipore, fleksibilitet, një shpirt me fokus tek konsumatorët, të fortë dhe te gatshem ne zgjidhjen e problemeve. Për shumë nga këto role është mirëpritur njohja e gjuhës angleze dhe / ose frënge dhe njohurive të aplikacioneve kompjuterike moderne.
 
Praktikat ne nderrmarrje
 
Gjatë gjithë vitit janë kryer praktika në lidhje me disponueshmërinë e biznesit dhe në bazë të projekteve aktuale të trajnimit të zhvilluara nga departamentet e interesuara se bashku me Drejtorinë Qendrore të Personelit. Për këtë qëllim SOL mbështetet në marrëveshjet me universitetet të mëdha (edhe për përfundimin e biznesit disertacionit) dhe arsimin profesional. Kohëzgjatja mesatare e stazhit është tre muaj dhe ofron një integrim aktiv në departamentin përkatës nën udhëheqjen e një tutori te kompanisë.
 
Rekrutimi dhe seleksionimi
 
Përzgjedhja e personelit trajtohet direkt nga Departamenti i Personelit në bashkëpunim me departamentet e ndryshme dhe njësitë e interesuara kur është e nevojshme. Për profilet e biznesit, teknike dhe me potenciale të larta janë përdorur shpesh vlerësime të grupit të ndjekura nga intervista individuale.

Aplikantët këshillohen me vendosmeri që të dërgojne aplikimin e tyre duke plotësuar CV-në e tyre, e cila pasi dorezohet, do të përfshihet në kuadër të bazës së të dhënave të korporates. Informacionet e mbledhura do të trajtohen në përputhje me rregulloren. Është e këshillueshme për të rinovuar çdo vit dërgimin e CV-së se tyre në mënyrë që të mbajë një përditësim të vazhdueshëm të aplikimit te tyre.
 
Formimi dhe zhvillimi profesional
 
Trajnimi është pjesë perberese e kulturës SOL. Gjatë trajnimit Grupi SOL është në brendesi dhe, kur është e nevojshme, në menyre te vazhdueshme. Çdo punonjës i ri është i mbikëqyrur nga një tutor i kompanise i ngarkuar posaçërisht për të monitoruar përfshirjen në kompani sipas metodave dhe kohes here pas here te duhura. Kurset e trajnimit, te mbajtur mesues të brendshem dhe të jashtem, janë te parashikuara çdo vit nga çdo Drejtori brenda nje plani perkates vjetor në bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë e Personelit.
 
Politikat e personelit
 
SOL i kushton nje vëmendje të veçantë individëve të cilët kanë një interes të madh për t'u rritur brenda kompanisë. Për këtë qëllim, përveç një politike te shpërblimit në përputhje me trendin e tregut, SOL promovon përdorimin e arsimimit të vazhdueshëm si një mjet për rritjen e aftësive personale dhe
profesionale. Për pozicione që kërkojnë trajnim të vazhdueshëm / afirmime gjuhësore, teknike, IT dhe / ose të tjera, kompania ofron një grup të veçantë vjetor, kurse kolektive te mbajtura si nga persona te brendshëm ashtu dhe të jashtëm.
Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877