Përdorimi i Oksigjenit, Ozonit dhe Dioksidit të Karbonit në Pastrimin e bimëve
Termoshkatërrim
Përmirësimi i mjedisit
Ekologji dhe Ambient

Trajtimi i ujrave te pijshem, duke perdorur oksigjenin direkt ose indirekt si agjent oksidues ne impiantet e prodhimit te ujit te pijshem dhe rikarbonizimin e tij me ane te perdorimit te gazit karbonik.

Trajtimi i ujrave te shkarkimeve duke perdorur oksigjen, ozon dhe gaz karbonik ne impiantet e depurifikimit duke perdorur keto trajtime arrihen zgjdhje per nje seri problemesh. 

Zhvillimi dhe progresi ekonomik i shoqërisë moderne industriale duhet të garantojë kontrollin dhe uljen e ndikimeve të ardhshme negative në mjedis: i gjithë komuniteti është në kërkim të teknologjive të prodhimeve për një ndikim të ulët mjedisor dhe po përpiqet që të përmirësojë efikasitetin e sistemeve për trajtimin e çdo lloj uji të rrjedhshëm përpara se ata të ri-futen në mjedis. SOL meets these needs by offering technologies that are ever more innovative in the treatment and elimination of industrial and domestic waste - be it solid, liquid or gaseous - using the technical gases it produces, in compliance with the laws that safeguard health in the community.

GTS i plotëson këto nevoja duke ofruar teknologji që janë gjithnjë e më inovative në trajtimin dhe eliminimin e mbeturinave industriale dhe shtëpiake - qofshin të lëngëta, të ngurta apo të gazta - përdorimin e gazeve teknike që ajo prodhon, në përputhje me ligjet që mbrojnë shëndetin në komunitet.

Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877