Siderurgji
Metalurgji
Mekanike
Elektronike
Qelqi dhe qeramike
Kimike farmaceutike

Në industrinë kimike dhe farmaceutike GTS është përqëndruar në veçanti si më poshtë:

 

PASTRIMIN DHE MBULIMIN E AZOTIT:
Azoti përdoret zakonisht për pastrimin e materialeve dhe impianteve që përmbajnë lëndë të rrezikshme ose të ndezshme, duke shfrytëzuar plogështinë kimike të gazit.In this way, the safety levels of the plants are increased, to the advantage of the workplace. Në këtë mënyrë, janë rritur nivelet e sigurisë së impianteve. Azoti përdoret edhe për të parandaluar degradimin e produkteve të oxidueshme që në kontakt me ajrin mund të reagojnë ndaj oksigjenit që ato përmbajnë, me pasoja në humbjen e produktit, që mund të cojë në standarde cilësore më të ulta dhe në rritje të kostove.

RREGULLI TERMIK KRIOGJENIK:
Shumë lloje procesesh pune kërkojnë një përdorim të lokalizuar të rregullit termik: është e nevojshme që, në një vend të vogël apo në një kohë të shkurtër, të arrihen gradient të lartë termal. Në raste të tjera rregulli termik është sezonal dhe si pasojë nuk do të ishte e këshillueshme të mendohen kryeqytetet e mëdha si vende për të instaluar impiantet mekanik frigoferik. Në këto raste zgjidhja e problemit do të ishte përdorimi korrekt i frigories që përmbahet tek azoti i lëngshëm.
 
BLUARJA E KAUÇUKUT
Kauçuku ka veti elastike optimale, të cilat shfrytëzohen në prodhimin e artikujve të tillë si rondele, artikuj elastike, tabane, tuba, montime gypash, etj. but which create problems in working the product any time it is necessary to eliminate certain parts or to grind parts small to separate them from waste. Por që të mos krijohen probleme në punimin e produktit ndonjëherë është e nevojshme ose të eleminohen disa pjesë, ose të bluhen disa pjesë të vogla për t’i të ndarë ata nga mbeturinat. 

Frigories të përfshira në azotin e lëngshëm e bëjnë strukturën e kauçukut më të ngurtë dhe si pasojë shkaktohet humbjen e cilësive të tij elastike, pasi është e lehtë që të kryhen të gjitha funksionet në të cilën elasticiteti i gomës krijon vështirësi.

Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877