Transportet frigoriferike
Paketimi ne atmosfere te modifikuar
Gazet ne industrine e pijeve
Serat, pasurimi me gaz karbonik
Kultivimi i peshkut
Ftohje dhe ngrirje kriogjenike

Ngrirja e thellë është një zgjidhje shumë e përshtatshme për nevojat moderne të njerëzve dhe ka një larmi e madhe të kërkesave të tyre si: të jenë natyrale, higjiena, siguria toksikologjike e ushqimit, vlerat e larta ushqyese, cilësia organoleptike, varietetet, praktika dhe shpejtësia në përgatitje.

Ndër të gjitha sistemet e prodhimit, metoda kriogjenike, e bazuar tek azoti dhe dioksidi i karbonit, ofron garancitë më të mira në aspektet e cilësisë, sigurisë dhe fleksibilitetit. GTS ka punuar në këtë fushë për vite me rradhë, duke zhvilluar dhe ofruar pajisje dhe makineri për ushqime me ngrirje të thellë, dhe disa nga klientët të saj janë disa nga grupet më të rëndësishëm në industrinë ushqimore. Kompania është përqëndruar në veçanti në prodhimin e tuneleve të thella të ngrirjes dhe kontenierëve të ndërtuar në përputhje me kriteret dhe specifikimet më të sakta të projektimit të produktit. GTS i pajis klientët e saj me gjithë ndihmën teknologjike që ata kanë nevojë për të optimizuar prodhimin,  i cili falë kësaj pajisjeje,With rapid refrigeration and efficacious regulation of temperature, for many kinds of food the cryogenic properties of nitrogen and carbon dioxide simply and economically solve problems that occur during working such as the reduction of the bactericidal force, grinding etc. SOL provides its customers with all the technological assistance they need to optimise production which is simple, particularly flexible, economical and of great quality thanks to this equipment.është i thjeshtë, sidomos fleksibël, ekonomik dhe i cilësisë së lartë. Me një ftohje të shpejtë dhe rregullim efikas të temperatures për shumë lloje të ushqimeve, cilësitë e thjeshta dhe ekonomike kriogjenike të azotit dhe dioksidit të karbonit, zgjidhin problemet që shfaqen gjatë punës, sic janë pakësimi i forcës bactericidale, kërcëllima etj 

Medikale
Homecare
Energji & Industri e rendë
Agroushqimore
Ekologji dhe Ambient
Skeda Teknike te Sigurise se Gazeve

GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE SH.P.K, Nipt :J61905015B, Kod.Fisk3705995, Nr. Rregj. 13657
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877