Certifikime

ISO 9001:2015

SISTEMEVE TË MENAXHIMIT TË CILËSISË

Familja ISO 9000 e sistemeve të menaxhimit të cilësisë është një grup standardesh që i ndihmon organizatat të sigurojnë që plotësojnë nevojat e klientit dhe palëve të tjera të interesit brenda kërkesave ligjore dhe rregullative në lidhje me një produkt ose shërbim.

ISO 45001:2018

SHËNDETI DHE SIGURIA NË PUNË

Për organizatat që janë serioze në lidhje me përmirësimin e sigurisë së punonjësve, reduktimin e rreziqeve në vendin e punës dhe krijimin e kushteve më të mira e më të sigurta të punës, ekziston ISO 45001.

ISO 13485:2016

PAJISJET MJEKËSORE — SISTEMET E MENAXHIMIT TË CILËSISË

ISO 13485:2016 specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të cilësisë ku një organizatë duhet të demonstrojë aftësinë e saj për të ofruar pajisje mjekësore dhe shërbime të lidhura me to që plotësojnë vazhdimisht kërkesat rregullatore të klientit dhe ato të aplikueshme.

ISO 14001:2015

MENAXHIMI I MJEDISIT

Për kompanitë dhe organizatat e çdo lloji që kërkojnë mjete praktike për të menaxhuar përgjegjësitë e tyre mjedisore, ekziston familja ISO 14000.

ISO 17025:2017

LABORATORË TESTIMI DHE KALIBRIMI

ISO/IEC 17025 u mundëson laboratorëve të demonstrojnë se funksionojnë me kompetencë dhe gjenerojnë rezultate të vlefshme, duke promovuar kështu besimin në punën e tyre si në nivel kombëtar ashtu edhe në mbarë botën.

ISO 22000: 2018

MENAXHIMI I SIGURISË USHQIMORE

Cilado qoftë madhësia ose produkti i tyre, të gjithë prodhuesit e ushqimit kanë përgjegjësinë për të menaxhuar sigurinë e produkteve të tyre dhe mirëqenien e konsumatorëve të tyre. Kjo është arsyeja pse ekziston ISO 22000.

HACCP

HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS

Pikat Kritike të Kontrollit të Analizës së Rrezikut (HACCP) është një metodë e njohur ndërkombëtarisht për identifikimin dhe menaxhimin e rrezikut të lidhur me sigurinë ushqimore dhe, kur është thelbësore për një program aktiv të sigurisë ushqimore, mund t’u sigurojë klientëve tuaj, publikut dhe agjencive rregullatore që një program i sigurisë ushqimore është menaxhuar mirë.